Vykurovanie propánom – ÍSŤ SVOJOU VLASTNOU CESTOU

Rekonštruujete alebo dokonca staviate nový dom?
Premýšľate v túto chvíľu o budoucnosti svojho vykurovacieho systému?

Vživote sa každý z nás ocitá na križovatkách, na ktorých sa rozhoduje, ako ďalej. Veľa ľudı́ si volı́ jednoduhšiu cestu, to znamená pridá sa k ostatným, tak ako velı́ súčasný trend alebo móda. Ísť svojou vlastnou cestou a nezaradiť sa mezi väčšinu, je prezieravejšie riešenie. Zachovať si nezávislosť sa totiž vypláca.

Potom vás práve toto dôležité rozhodnutie čaká. Vykurovanie propánom je výborná alternatı́va s mnohými výhodami, ktorá vám nezávislosť zaručene prinesie a navyše môžete skutočne ušetrit. Vykurovanie propánom nie je na trhu nič nové a v súčastnej dobe prežı́va určitú renesanciu. Jedná sa o celkom bezpečný a roky preverený spôsob vykurovania, ktorý jednak smelo konkuruje elektrine, ale poslednou dobou tiež preferovaným tepelným čerpadlám. V čom spočı́va jeho výhoda? Predovšetkým v nı́zkych obstarávacı́ch nákladoch, ktoré sú výrazne nižšie než pri tepelných čerpadlách alebo pri kotloch na čierne uhlie. Elektrina je sı́ce investične lacnejšia, ale prevádzkovými nákladmi zaostáva. Skvapalnený propán je teda výhodný nielen pre inštaláciu, ale hlavne pre prevádku. V porovnanı́ so zemným plynom sú sı́ce prevádzkové náklady skvapalneným propanom mierne vyššie, ale v prı́pade, že prı́pojka zemného plynu v lokalite nie je, jej zavedenie by stálo omnoho viac, ak by vôbec bola uskutočniteľná. V konečnom dôsledku niekoľko rokov sa plne prejavı́ ekonomická výhodnosť tohoto systému.

Vykurovanie propánom ponúka na českom trhu spoločnosť TOMEGAS, ktorá má v tomto ohľade viac než 20ročné skúsenosti. Zákaznı́k má k dispozı́cii širokú technickú podporu vrátane poradenstva. Na základe konkrétneho zadania a reálnych podmienok veľmi rýchlo navrhne a vypracuje cenovú ponuku. V prı́pade, že sa rozhodnete, zaistı́ tiež potrebný servis vrátane výhodných cien propánu a pravidelného plnenia zásobnı́kov. Pre potreby rodinných domov sa použı́vajú zásobnı́ky 2700 alebo 4850 litrov. Záležı́ na vykurovacom výkone. Máte samozrejme na výber, či zásobnı́k inštalujete ako nadzemný nebo podzemný. Oboje je možné a bezpečné. U podzemného riešenia zásobnı́k nezmenı́ charakter záhrady, ale náklady na inštaláciu sú vyššie hlavne o výkopové práce.

 Vykurovanie propánom je nielen veľmi efektı́vne a ekonomické, ale takisto ekologické, čo zmenou pohľadu spoločnosti k životnému prostrediu nadobúda na stále väčšom význame. S týmto systémom nie ste na nikom závislý́ a poskytne vám celkom zodpovedajúci komfort, najmä v kombinácii s podlahovým teplovodným vykurovanı́m. A na záver ešte jedno lákadlo. V letných mesiacoch poskytuje TOMEGAS ešte výhodnějšie ceny na doplnenie zásobnı́kov, než po zvyšok roka, takže ušetrı́te dvakrát!

Telefon

 Objednávky PB fliaš
Po-Pá 7:00 - 15:00
+421 907 811 237

Sídlo spoločnosti

TOMEGAS SK, s.r.o.
Palárikova 48
022 01 Čadca

+421 905 413 961

 IČO: 36410811   I   DIČ: SK2020136591
 Informácia pre verejnosť
Cookies

 IČO: 36410811
DIČ: SK2020136591

Informácia pre verejnosť