TOMEGAS – NÁVRAT K TRADÍCIÍ

Spoločnosť TOMEGAS je na českom trhu skvapalnených ropných plynov už viac než 20 rokov. Postupom času sa rodinná spoločnosť s rýdzo českým kapitálom vypracovala na pozíciu jedného z najvýznamnejších dodávateľov na trhu s propán – butánom a to nielen v ČR ale aj na Slovensku. Filozofia spoločnosti je, podľa slov Pavla Tomečka mladšieho, individuálny a poctivý prístup ku každému zákazníkovi, ktorý hľadá partnera na pokrytie svojich potrieb na trhu s propán – butánom.

PROPÁN-BUTÁN V TLAKOVÝCH FĽAŠIACH

 Spoločnosť TOMEGAS je predovšetkým tradičným dodávateľom skvapalnených plynov, ako je propán, propán-bután, v posledných niekoľko rokoch rozširuje spoločnost TOMEGAS ponuku zákaznı́kom aj o technické plyny, ktoré nachádzajú uplatnenie v ďaľšı́ch priemyselných odvetviach a službách. Ponuka produktov spoločnosti TOMEGAS pokrýva všetky potreby zákazníkov od klasických dodávok propán-butánu alebo propánu v tlakových fľašach, kde majú zákaznı́ci možnosti vybrať si podľa potreby niektorú z ponúkaných veľkostı́ tlakových fliaš od 2 do 33 kg.

Ocelové tlakové fľaše spoločnosti TOMEGAS patria k tým najkvalitnejšı́m na trhu. Naplnené fľaše sú opatrené špeciálnou jednorázovou plombou, ktorá konečnému spotrebiteľovi garantuje deklarovanú hmotnosť náplne a súčastne tiež zaručuje bezpečnosť pri manipulácii a použı́vanı́ pri vlastnej prevádzke. Konečnı́ spotrebitelia majú na výber viac ako tisı́c predajných miest v ČR, kde je možné plyn v tlakových fľašiach zakúpiť.

Význam širokej a dostupnej obchodnej siete spoločnosti TOMEGAS sa zvýšil v dobe, kedy neustále rástla popularita grilovania v letnom obdobı́ a plynové grily sa stali rovnocennou alternatı́vou klasických grilov na drevené uhlie. Na tento vývoj zareagovala spoločnosť TOMEGAS uvedenı́m 5 kg propanovej fľaše na trh v ČR, ktorá sa veľmi rýchlo stala jednou z najpredávanejšı́ch. Súčastne s grilovanı́m rastie aj dopyt po tlakových fľašiach určených do terasových ohrievačov, ktoré sprı́jemňujú a predlžujú pobyt na terase, alebo záhrade domu aj v chladnejšı́ch dňoch. Nehovoriac o komerčnom využitı́ naprı́klad na záhradkách reštauráciı́ a kavárnı́.

Zaujı́mavým artiklom vhodným pre najrôznejšie priemyselné a obchodné prevádzky sú oceľové, kompozitné alebo hlinı́kové fľaše, určené pre pohon vysokozdvižných vozı́- kov, ktoré zaručia zákaznı́kovi bezproblémovú a hlavne ekologickú prevádzku. Veľmi výhodná je aj ekonomika prevádzky VZV s pohonom čistého propánu, kde náklady na prevádzku VZV sú až o 40 % nižšie, oproti VZV použı́vajúcim akumulátory.

SIEŤ ČERPACÍCH STANÍC LPG

 V dobe, kedy spoločnosť zásadne menı́ a prehodnocuje svoj postoj k prı́rodnému bohatstvu, je ekológia dopravy jedným z hlavných tém súčastnosti. Pohon automobilov s využitı́m LPG je stále zaujı́mavá a ekonomická alternatı́va k štandartným palivám. Nı́zke emise, podstatne nižšia cena, rýchle tankovanie, to sú hlavné výhody tohoto systému. Spoločnosť TOMEGAS v tejto súvislosti prevádzkuje 45 vlastných čerpacı́ch stanı́c s LPG a navyše je významným dodávateľom LPG do maloobchodnej siete čerpacı́ch stanı́c LPG v ČR. Kvalita dodávaného LPG spoločnosti TOMEGAS na trh je pod neustálou kontrolou vlastných laboratóriı́ sledujúcich významné parametre LPG a výber dodávateľov LPG – najmä nemeckých rafinériı́ zaručujú nadpriemerný dojazd vozidiel s pohonom na LPG aj ich bezproblémovú nı́zko-nákladovú prevádzku.

 

AKTUÁLNY TIP PRE NOVÚ VYKUROVACIU SEZÓNU

VÝHODNÉ VYKUROVANIE PROPANOM

  • Vykurovanie propanom je osvedčený, komfortný a bezpečný systém, ktorý vďaka svojim výhodám dokáže aj v dnešnej dobe smelo konkurovať nielen elektrine, ale aj poslednou dobou preferovaným tepelným čerpadlám. Zásadnou a hlavnou výhodou tohoto systému sú nízke obstarávacie náklady pre všetky skupiny zákazníkov, ktoré najviac vyniknú v prípade porovnania počiatočnej investície s obstaraním tepelných čerpadiel. Vlastné náklady na prevádzku vykurovania propánom, alebo pri väčších požadovaných výkonoch propán-butánu sú len mierne vyššie ako pri použití zemného plynu.
  • Spoločnosť Tomegas poskytuje všetkým svojim zákazníkom nielen výhodné podmienky prenájmu zásobníkov ale aj veľmi výhodné ceny propánu príp. propán-butánu na vykurovanie, kedy najmä doplnenie zásobníkov v letnom období zlepšuje ekonomiku nákladov celoročného vyku-rovania, alebo ohrevu teplej vody.
  • Samozrejmosťou zo strany spoločnosti TOMEGAS je starostlivosť o všetkých zákazníkov, ktorí môžu využívať nielen podporu zo strany skúsených obchodne-technických zástupcov ale aj mnoho ďaľších spolupracovníkov alebo partnerov spoločnosti TOMEGAS.
  • Na vykurovanie rodinných domov sa najviac používa skvapalnený propán, ktorý je najčastejšie uskladnený v zásobníkoch pre maximálne množstvo 2700 l alebo 4850 l propánu podľa požadovaného výkonu. Zásobníky inštalované ako v podzemnom, tak aj v nadzemnom prevedení, kedy spoločnosť TOMEGAS zabezpečuje zákazníkovi všetok servis v oblasti bezpečnosti a komfortného používania po celú dobu inštalovaného systému. Denné náklady na všetky poskytnuté služby zo strany spoločnosti TOMEGAS rádovo niekoľko korún na deň sú zaujímavou voľbou pre všetkých zákazníkov uvažujúcich o komfortnom, ekonomickom vykurovaní so všetkými pozitívnimi aspektami pre životné prostredie.
  • Taktiež v priemyselných prevádzkach má propán respektíve propán-bután široké uplatnenie a to nielen v oblasti vykurovania budov, ale taktiež ako zdroj energie pre najrôznejšie prevádzky v sklárskom, chemickom a drevospracujúcom priemysle a v energetických prevádzkach.
  • SPOLOČNOSŤ TOMEGAS JE TU VŽDY PRE VÁS, ZÁLEŽÍ LEN NA VÁS.

Telefon

 Objednávky PB fliaš
Po-Pá 7:00 - 15:00
+421 907 811 237

Sídlo spoločnosti

TOMEGAS SK, s.r.o.
Palárikova 48
022 01 Čadca

+421 905 413 961

 IČO: 36410811   I   DIČ: SK2020136591
 Informácia pre verejnosť
Cookies

 IČO: 36410811
DIČ: SK2020136591

Informácia pre verejnosť