Kúriť plynom sa stále vypláca

Cez všetky najmodernejšie technológie a systémy patrı́ vykurovanie plynom stále mezi efektı́vne, ekonomické a ekologické. A to aj v prı́pade, že na mieste vášho rodinného domu nebude prı́pojka zemného plynu. Pre tieto prı́pady máte možnosť zvoliť vykurovanie kvapalným plynom – propánom.

Pozitíva, ktoré prevládajú

Na realizácii kúrenia kvapalným plynom (propánom) budete potrebovať relatı́vne nı́zke investičné náklady. Lacnejšı́ je iba elektrický kotol, ale ten má zas nevýhodu vo veľkých prevádzkových nákladoch vďaka neustále rastúcej cene elektrickej energie. Potrebovať budete plynový, najlepšie kondenzačný kotol, ktorý ale stojı́ rovnako ako ten na zemný plyn, len má iné trysky, ktoré môžete navyše ľahko vymeniť. Zásadnou položkou rozpočtu bude obstaranie zásobnı́kov (nádrže) na kvapalný plyn. Za účelom vykurovania rodinných domov sa inštalujú najčastejšie s objemom 2700 alebo 4850 litrov. Záležı́ od veľkosti domu a nárokov užı́vateľov. Pripomeňme, že propán vzniká pri tažbe a spracovanı́ ropy ako vedľajšı́ produkt, ktorý sa tlakom alebo podchladenı́m svkapalnı́. Skvapalnený má výrazne menšı́ objem, a tak sa jednoducho prepravuje v cisternách a skladuje v tlakových fľašiach alebo zásobnı́koch, čo je jeho výhoda. To tiež znamená, že nebudete závislý na verejnej sieti a nebudete sa musieť báť výpadkov. Plnenie zásobnı́kov si jednoducho riadite sami. Spoločnosť TOMEGAS, ktorá patrı́ mezi najvýznamnejšı́ch dodávateľov kvapalných plynov, ponúka naprı́klad výhodné zmluvy (podľa aktuálnej ceny plynu) a navyše doporučı́ najvhodnejšie obdobie v roku k predzásobeniu sa, čo bývajú väčšinou letné mesiace. Okrem toho si môžete zásobnı́k plynu od TOMEGAS nielen kúpiť (podľa veľkosti stojı́ cca 50 tisı́c Kč), ale možno aj prenajať od 2000 Kč ročne. Tým znı́žite počiatočnú investı́ciu a ešte máte naviac pravidelný servis k dobru. Ak vás odrádza „nevzhľadný“ ocelový zásobnı́k plynu na záhrade, potom ani to nemusı́ byť prekážkou, pretože nádrž možno zapustiť do zeme. Pritom obstaravacie náklady stúpnu len o výkopové práce. Pri vykurovanı́ kvapalným propánom môžete mať samozrejme nainštalované podlahové vykurovanie, ktoré pracuje s ďaleko nižšou teplotou vykurovacej vody (o 30 až 40 °C) a tým možno opäť prevádzkovo dosť ušetriť. Kvapalný propán ťažı́ z vysokej výhrevnosti (46,40 MJ/kg), ktorá je vyššia než pri zemnom plyne alebo LVO. To prispieva k vysokej efektivite vykurovacieho systému, najmä v dlhodobom horizonte. A ešte jedno pozitı́vum tu je – spalovanie kvapalného plynu je vysoko ekologické a to tiež znamená, že ho kľudne môžete využı́vať aj v chránených krajinných oblastiach.

Kvapalný plyn môže byť aj riešenı́m na prechodné obdobie, než sa do obce zavedie prı́pojka zemného plynu. Preto sú výhodné už spomı́nané prenájmy. Vašou poslednou starosťou je projekt, ale aj ten vám TOMEGAS zariadi. Dodajme na záver, že kompletný systém vykurovania kvapalným plynom možno veľmi jednoducho regulovať aj za pomoci inteligentných termostatov ovládaných na diaľku. A keď už budete mať kúrenie plynom, môžete začať použı́vať menšie tlakové fľaše na kvapalný propán, ktoré využijete naprı́klad pri záhradnom grile alebo pri záhradnom plynovom žiariči.

Telefon

 Objednávky PB fliaš
Po-Pá 7:00 - 15:00
+421 907 811 237

Sídlo spoločnosti

TOMEGAS SK, s.r.o.
Palárikova 48
022 01 Čadca

+421 905 413 961

 IČO: 36410811   I   DIČ: SK2020136591
 Informácia pre verejnosť
Cookies

 IČO: 36410811
DIČ: SK2020136591

Informácia pre verejnosť