Správna voľba priniesla rýchlo ovocie
 Až 30percentná úspora na vykurovanie kvapalným plynom

Firmám, ktoré sú napojené na automobilový priemysel, sa v Čechách darı́. Predsa toto odvetvie se podiela na celkovej priemyslovej produkcii skoro zo štvrtiny. Okrem rastúceho dopytu po nových autách hrá úlohu aj ekonomické nastavenie výroby jednotlivých dodávateľov, v ktorom sú dôležité prevádzkové náklady. Celá rada väčšı́ch či menšı́ch podnikov preto bola nútená pristúpiť k efektı́vnejšı́m a ekonomickejšı́m riešeniam. Naprı́klad v oblasti energetických zdrojov.

ROZHODNUTIE PRE KVAPALNÝ PROPANU

Po roku 2000 kúpila španielska firma v južných Čechách prevádzku, ktorá výrobný program zamerala na výrobou netkaných textı́liı́ využiteľných v automobilovom priemysle. V rámci výrobného procesu sa netkané textı́lie napúšťajú rôznymi pojivami, prı́padne inými doplnkovými materiálmi s cieľom dosiahnúť určité mechanické vlastnosti, vďaka ktorým nasledujúci producent vytvaruje podľa požiadavok konkrétnej automobilky podlahový koberec do interiéru, textilné obloženie kufra a podobne. Čerstvo vyrobenú tkaninu je potrebné pri výrobe zbaviť vlhkosti, ktorá je v materiály prı́tomná z použitých pojı́v, lepidiel či iných doplnkových a chemických zložiek. K tomuto účelu slúžı́ sušiaca linka, v ktorej špeciálny horák ohrieva vzduch, ktorý je vháňaný do dierovaných válcov, kterými tkanina prechádza. Zdrojom tepelnej energie je kvapalný plyn – propan.

V roku 2013 vedenie firmy rozhodovalo o tom, či doposiaľ použı́vanú paru nenahradiť niečim efektı́vnejšı́m. Cielom bolo znı́žiť tepelné straty pri dodržanı́rovnakej výhrevnosti a súčastne dosiahnuť aj znı́ženie vysokých nákladov na prevádzkuz sušiacej linky. Zadanie v podstate okamžite vylúčilo elektrokotol, ktorého prevádzka by bol neúmerne drahá. Druhou možnosťou bol zemný plyn, ale investovať do prı́pojky a obmeny horákov sa ukázalo z dôvodu návratnosti takisto neprijateľné.

Zelenú dostal alternatı́vny projekt, ktorý vznikol v spolupráci s firmou TOMEGAS, ktorá je dodávateľom skvapalnených plynov. Za zdroj tepelnej energie bol vybraný kvapalný propan. V kombinácii s inštalovanou rekuperačnou jednotkou boli takto dosiahnuté 30 až 40percentné úspory na energiách.

Efektı́vny systém využı́va štyri zásobnı́ky kvapalného plynu s objemom štyri m³. TOMEGAS sám riadı́ ich naplnenie a vždy, keď zásoba plynu klesne na určitú hranicu, vyšle automaticky signál a TOMEGAS zaistı́ okamžité doplnenie. Výrobca sa iba stará o bezpečnosť a bežnú údržbu. To bol jeden z dôležitých aspektov, pretože výroba sa nesmie zastaviť ani oneskoriť. K doplňovaniu plynu dochádza približne jedenkrát za 14 dnı́, čo je závislé od aktuálnej produkcie. Výhodou bola podľa slov vedenia firmy tiež skutočnosť, že si mohli zásobnı́ky plynu prenajať.

Telefon

 Objednávky PB fliaš
Po-Pá 7:00 - 15:00
+421 907 811 237

Sídlo spoločnosti

TOMEGAS SK, s.r.o.
Palárikova 48
022 01 Čadca

+421 905 413 961

 IČO: 36410811   I   DIČ: SK2020136591
 Informácia pre verejnosť
Cookies

 IČO: 36410811
DIČ: SK2020136591

Informácia pre verejnosť